Van ego naar eco

De weg naar duurzaam ondernemen

Mieke Loncke, Marketing & Communication Director BDO Belgium

Winst op korte termijn is niet langer de alleenzaligmakende drijfveer richting economische groei en welvaart. Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om samen met en voor alle stakeholders waarde te creëren en daarbij het hoofd te bieden aan wereldwijde uitdagingen, zoals klimaatverandering, de uitputting van grondstoffen, de toenemende ongelijkheid, … Als BDO willen we het goede voorbeeld geven, inspireren en ons gewicht in de schaal werpen om samen te bouwen aan een duurzame toekomst. Daarenboven willen we een hefboom zijn in deze duurzaamheidstransitie door tools en handvatten aan te reiken aan onze klanten – in de breedste zin van het woord – en op een pragmatische manier bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Duurzaam ondernemen betekent, behalve winst ook waarde creëren, rekening houdend met de impact van het bedrijf op maatschappij en planeet. Tessy Martens: “In haar bekende werk over de donuteconomie verwoordt de Britse economiste Kate Rayworth het als volgt: bedrijven moeten rekening houden met de sociale basis (iedereen heeft recht op voedsel, water, een politieke stem, …) en de milieugrenzen (de druk op de planeet die leidt tot klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, luchtvervuiling, …) als we ervoor willen zorgen dat toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien.”

Tessy Martens is Sustainability Services Lead en bouwt samen met Pierre Poncelet het ‘Sustainability Center of Excellence’-team uit binnen BDO. Aubry De Pauw focust op de interne bewustmaking, sensibilisering en rapportage, samen met Michael Van Cutsem. Achter dat duo staat dan weer een heus kernteam van trekkers en sustainability ambassadeurs (zie ook de inzet). Samen hebben ze als ultieme doelstelling: “met BDO het duurzaam ondernemen versnellen. Door onze kennis, expertise en eigen best practices met de klanten te delen versterkt ons intern verhaal onze externe impact en omgekeerd”.

“Duurzaam ondernemen is een continu verbeteringsproces en dat krijgt zijn weerslag in het rapport en de voortdurende bijsturingen.”

Aubry De Pauw, Internal Sustainability Lead

“Het is uiteraard onrealistisch om als organisatie het volledig duurzaamheidsverhaal in al zijn dimensies te coveren”, gaat Aubry De Pauw verder. “Wij focussen op zeven SDG-gedreven domeinen: CO2-neutraliteit, groei en ontwikkeling, wellbeing van onze medewerkers, inclusieve diversiteit, governance en verantwoordelijk leider- en partnerschap. Die focusdomeinen zijn bepaald met onze sustainability ambassadeurs door twee insteken te evalueren: enerzijds waar wij als BDO de grootste impact hebben en anderzijds welke belangrijk zijn voor het succes van BDO. SDG’s worden tastbaar door ze via het ESG-model (Environment, Social en Governance) meetbaar en dus vergelijkbaar te maken.”

Verantwoordelijk en aansprakelijk

De ‘sustainability’-strategie omzetten in een roadmap met concrete acties op korte en lange termijn was de volgende stap. Op die manier werd het voor iedereen, binnen én buiten BDO, duidelijk waar BDO als organisatie naartoe wil en hoe. Het ‘Sustainability Report’ beschrijft gedetailleerd alle doelstellingen en acties. “Tegelijk vormt het een communicatie-instrument om medewerkers, klanten, leveranciers, … en alle betrokken stakeholders bewust te maken van het belang van duurzaam ondernemen als noodzaak om in de toekomst nog relevant te zijn”, weet Aubry De Pauw.

Daarnaast zien we nog verschillende drivers voor onze klanten die een grote impact hebben op de business. Denk aan de voorwaarden in het kader van kapitaalverstrekking, nieuwe regel- en wetgeving, risico’s en opportuniteiten, de druk van klanten en andere stakeholders. “Wij willen onze klanten ondersteunen om hier een proactieve rol op te nemen en de opportuniteiten die deze transitie meebrengt niet te laten liggen”, legt Tessy Martens uit. “We willen ze aansporen niet te wachten op ‘de hamer’ van de aankomende wetgeving, taksen, … waardoor ze reactief moeten reageren met alle kosten, risico’s, … van dien.”

Er wordt wel eens gezegd: ‘sustainability is the new digital’. En daarin wil je niet achterblijven. Kortom, duurzaam ondernemen is voor bedrijven een businesscase en geen geitenwollensokkenverhaal.

“Onze ultieme doelstelling? Het duurzaam ondernemen versnellen, te beginnen bij onszelf en ‘inside out’ richting onze klanten.”

Tessy Martens, Sustainability Services Lead

Tessy Martens: “Door doelen en acties te objectiveren en op papier te zetten, maak je jezelf bovendien verantwoordelijk en aansprakelijk. Tegelijk komen we tegemoet aan de toekomstige (2023) Europese eisen in het kader van het Sustainable Finance Action Plan qua transparantie en rapportage over ESG in het kader van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).”

Aubry De Pauw beklemtoont dat het ‘Sustainability Report’ een levend verhaal is. “Duurzaam ondernemen is een continu verbeteringsproces en dat krijgt op die manier ook zijn weerslag in het rapport en de voortdurende bijsturingen die we doen in functie van ons voortschrijdend inzicht. Zo verfijnen we telkens weer onze KPI’s of worden er toegevoegd. Zo is de ‘loonkloof tussen medewerker en CEO’ binnen het domein inclusieve diversiteit vandaag nog geen indicator. Noch de investeringen in R&D. Zodra zo’n indicator toegevoegde waarde biedt voor onze doelstelling, zullen we die ook in rekening brengen. Anders gezegd, BDO heeft de waarheid niet in pacht, maar we leren voortdurend bij. Ook wij hebben, net als onze klanten, nog een lange weg af te leggen.”

‘Leading by example’

In de praktijk betekent ‘leading by example’ dat BDO het duurzaamheidstraject van zijn klanten activeert en stimuleert. Volgens Tessy Martens betekent de duurzaamheidsuitdaging voor bedrijven in eerste instantie “begrijpen waar ze precies moeten beginnen. Er bestaat geen kant-en-klare of one size fits all oplossing om duurzame bedrijfsvoering te verbeteren. De toepassing en uitvoering zullen in geen twee bedrijven hetzelfde zijn. De behoefte aan ondersteuning evenmin. Zaak is dat ze hun strategie en cultuur op een holistische manier aanpassen van ego naar eco.” Wat Tessy Martens daar precies mee bedoelt kom je te weten in de videoreportage ‘Duurzaamheid als middel om te groeien’.

Ons speciaal opgericht ‘Center of Excellence’ steunt zijn aanpak en services naar de klanten op vier pijlers:

  • Transitie. We definiëren de duurzaamheidsstrategie rekening houdend met het maturiteitsniveau o.b.v. een benchmark en risicoanalyse, en rollen het duurzaamheidsprogramma uit (lees de inzet ‘Sustainability Transition’);

  • Rapportage. We ondersteunen de correcte rapportage in lijn met de huidige en toekomstige en almaar complexere regelgeving. Denk aan de Europese richtlijn ‘Corporate Sustainability Reporting’ (CSRD) – verplichte rapportage niet-financiële data, waaronder de CO2-voetafdruk (lees de inzet ‘Non-Financial Reporting’);

  • Assurance. Net als bij de financiële gegevens verzekeren we dat de ESG-rapportage nauwkeurig, volledig en consistent gebeurt (lees de inzet ‘Non-Financial Assurance’);

  • Due dilligence. We integreren ESG in de risico- en returnanalyse in het kader van waardecreatie bij mergers & acquisitions.

We merken trouwens dat ‘upskilling’ of bijleren een van de belangrijkste ingrediënten is om tot verandering te bewegen. Daarom lanceerden we ons ‘SAI’ (Sustainability Awareness Initiative) waar we een – gratis – sessie geven aan bedrijven die meer willen weten over de impact van de duurzaamheids(r)evolutie op hun specifieke business, en hoe ze hiermee kunnen starten.