Alles over het carry back-systeem

Fiscale ondersteuning solvabiliteit tijdens coronacrisis

Voor veel ondernemers heeft de coronacrisis een significante impact op hun financiële prognose voor het lopende boekjaar. Om de kosten niet nodeloos op te drijven, lanceerde de overheid het zogenaamde carry back-systeem. Dat is een vervroegde verliesaftrek voor zowel de vennootschapsbelasting, de personenbelasting als de belasting niet-inwoners (vennootschappen/natuurlijke personen). Een woordje uitleg.

Auteurs: Amber Van Landeghem, Advisor, Liesbeth Debusschere, Manager BDO Tax

“Eenmaal de carry back is gevraagd, zijn zowel de toepassing als het bedrag onherroepelijk en definitief.”

Carry back voor vennootschappen

Dankzij het carry back-systeem (ook wel de achterwaartse verliesverrekening of vervroegde verliesaftrek genoemd) kunnen ondernemingen (een deel van) het verwachte verlies van het lopende boekjaar verrekenen met het positief belastbaar resultaat van het boekjaar dat afsloot tussen 13 maart 2019 en 31 juli 2020. Op die manier kan de vennootschap de kost van de vennootschapsbelasting verminderen of neutraliseren in deze financieel moeilijke tijden. Eerst liep de initiële periode tot 31 december 2020, maar de wet van 15 juli 2020 beperkte de periode tot 31 juli 2020. Daardoor is de vervroegde verliesaftrek slechts mogelijk in aanslagjaar 2019 of 2020, afhankelijk van de afsluitdatum van het boekjaar.

Vennootschappen die voor het betreffend boekjaar al voorafbetalingen deden, krijgen het saldo teruggestort. Om de cashpositie van die vennootschappen te bevorderen, heeft de FOD Financiën de aangiftes ‘vennootschapsbelasting’ en ‘belasting niet-inwoners’ (vennootschappen) die tot en met 1 oktober 2020 werden ingediend en die gebruik maakten van de carry back-regeling in de loop van oktober 2020 ingekohierd. Op die manier kunnen de vennootschappen die recht hebben op een (gedeeltelijke) terugbetaling van hun voorafbetalingen, die nog voor jaareinde ontvangen.

Een voorbeeld

Een vennootschap behaalt in het belastbaar tijdperk dat afsluit op 31 december 2019 een fiscaal resultaat van 250.000 EUR. Uit prognoses voor het lopende boekjaar dat afsluit op 31 december 2020 verwacht ze een fiscaal verlies van 100.000 EUR. De vennootschap kan in dat geval een beroep doen op de carry back-regeling en een tijdelijke reserve van 100.000 EUR aanleggen in haar aangifte vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2020. Op die manier moet ze slechts vennootschapsbelasting betalen op 150.000 EUR. Deed de vennootschap al voorafbetalingen, rekening houdend met een verwacht resultaat van 250.000 EUR, dan krijgt zij een gedeelte van die voorafbetalingen terug.

Hoe pas je carry back toe in je aangifte?

In de aangifte vennootschapsbelasting/belasting niet-inwoners (vennootschappen) moet je het verwachte verlies als een tijdelijk vrijgestelde reserve opnemen als eindtoestand onder code 1128: ‘Reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19-pandemie’. Hetzelfde bedrag neem je ook op in de eindtoestand van de belaste reserves, maar dan negatief. We raden aan om hiervoor de code 1011 PN te gebruiken: ‘Andere belastbare reserve’. Daarnaast moet je nog een bijbehorende opgave 275 COV indienen. Werd de aangifte al ingediend voor de inwerkingtreding van de wet (11 juli 2020), dan kun je een wijziging aanvragen bij de bevoegde belastingadministratie. In dat geval heeft de vennootschap nog tot 30 november 2020 de tijd om de opgave 275 COV aan de bevoegde administratie te bezorgen.

De aanleg van de vrijgestelde reserve is beperkt tot 20 miljoen EUR en tot de belastbare winst verminderd met de DBI-aftrek en de octrooi/innovatieaftrek.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt moeten er geen aanpassingen aan de cijfers gebeuren. De toepassing van de carry back-regeling kan misschien wel tot een overwaardering van de fiscale provisie in de goedgekeurde jaarrekening leiden aangezien de verschuldigde vennootschapsbelasting na toepassing van de carry back sterk kan afwijken.

In de aangifte van het daaropvolgend belastbaar tijdperk (i.e. het jaar waarop het verwachte verlies betrekking heeft) moet je de aangelegde reserves terugnemen. Die positieve beweging van het belastbaar resultaat zal worden verrekend met het boekhoudkundig verlies. Daarnaast moet de vennootschap een extra verworpen uitgave opnemen (code 1266) om het effect van de tariefdaling in de vennootschapsbelasting in aanslagjaar 2021 te neutraliseren.

Weet ten slotte dat je de carry back-regel niet verplicht moet toepassen. Ondernemingen die de maatregel niet willen toepassen, kunnen de fiscale verliezen altijd verrekenen met de belastbare winst in toekomstige aanslagjaren. De overdracht van fiscale verliezen is immers onbeperkt in tijd.

Sanctie bij overdreven inschatting van verlies

Vennootschappen die het verwachte verlies overschatten, worden gesanctioneerd. Blijkt achteraf dat het verwachte verlies voor meer dan 10% werd overschat, wordt een belastingverhoging toegepast die varieert tussen 2% en 40% op het gedeelte van de overschatting. De belastingverhoging wordt berekend in functie van de afwijking met het werkelijk verlies en is niet aftrekbaar.

Daarom raden we aan om de carry back-regel uitsluitend te gebruiken wanneer je zeker bent dat de onderneming verlieslatend zal afsluiten en mits de nodige voorzichtigheid bij de raming. Daarnaast moet je ook rekening houden met de impact op andere fiscale correcties, zoals de niet-overdraagbare fiscale aftrekken, de berekening van de groepsbijdrage en de 50%-grens voor de taxshelter.

Uitgesloten vennootschappen

De memorie van toelichting bij de carry back-regel verduidelijkt dat de maatregel is bedoeld voor ‘(…) gezonde ondernemingen die ten gevolge van de corona-epidemie tijdelijk liquiditeitsproblemen hebben’. Daarom sluit de wet een aantal vennootschappen uit, o.a.:

  • vennootschappen die besluiten tot dividenduitkering (inclusief liquidatiebonus en liquidatiereserve), kapitaalvermindering of inkoop eigen aandelen in de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2021;

  • beleggingsvennootschappen en gereglementeerde vastgoedvennootschappen;

  • vennootschappen die een deelneming aanhouden in vennootschappen gevestigd in een belastingparadijs of die betalingen aan die vennootschappen verrichten. Tenzij ze kunnen aantonen dat het om werkelijke en oprechte verrichtingen gaat;

  • vennootschappen die al voor de COVID-19-pandemie in moeilijkheden verkeerden. Doorgaans zouden die vennootschappen ook geen baat hebben aan de maatregel omdat ze wellicht niet positief afsloten in de periode tussen 13 maart 2019 en 31 juli 2020 of al beschikken over fiscaal overgedragen verliezen uit het verleden.

“De vennootschap mag, maar moet de carry back-regel niet toepassen.”

Niet van toepassing voor…

  • ondernemers die voor 18 maart 2020 al financiële moeilijkheden ondervonden;

  • belastingplichtigen die voor aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020) gebruikmaken van de forfaitaire grondslagen van de aanslag (cf. artikel 342, §1, tweede lid van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992).

Bij van de inwerkingtreding van de carry back-maatregel was het modelformulier voor de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020 al gepubliceerd. Wie de carry back wil gebruiken, moet dat dus doen via een apart formulier (formulier 276 COV). Eenmaal de carry back is gevraagd, zijn zowel de toepassing als het bedrag onherroepelijk en definitief.

“Vennootschappen die al voor de COVID-19-pandemie in moeilijkheden verkeerden, kunnen de carry back niet toepassen.”

Vragen over de carry back en de toepassing ervan? Zoek je hulp bij de analyse van je situatie? Aarzel niet om de specialisten van ons ‘Tax’-team te contacteren: tax@bdo.be.