Are you ready for the post-Brexit era?

Btw, douane, GDPR en mobiliteit werknemers

Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese interne markt. De lange brexit-onderhandelingen leidden op de valreep tot een nieuw handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Britten. Dat akkoord regelt de relaties in al zijn dimensies, van de handel en de douaneformaliteiten, over de bescherming van de persoonsgegevens tot de organisatie van de internationale tewerkstelling. Hier op alle vragen antwoorden, is onbegonnen werk. We pikken er die uit die ons het vaakst worden gesteld. 

Auteurs:

 • Katrien Kegels, Senior Manager BDO Customs
 • Luc Sambre, Senior Manager BDO Customs
 • Johannes Pannus, Manager BDO Legal
 • Pieter Goovaerts, Manager BDO Legal

BTW EN DOUANE

Wat zijn de gevolgen van de brexit voor btw?

Er zijn belangrijke wijzigingen in de kwalificatie van leveringen van goederen van en naar het VK. Wat vroeger werd beschouwd als intracommunautaire leveringen moet je nu kwalificeren als uitvoer van goederen. Wie goederen van het VK koopt, verricht niet langer een intracommunautaire verwerving, maar voert goederen in.

Wie aan de voorwaarden voldoet, kan voor bepaalde transacties nog btw-vrijstelling krijgen.

Invoer en uitvoer wijzigt ten slotte bepaalde formaliteiten, zoals factuurvermeldingen, invoer- en uitvoerformaliteiten enz.

Op het gebied van de dienstverrichtingen wijzigt er in de praktijk weinig. Zo blijft de plaatsbepaling (land waar de btw verschuldigd is) ongewijzigd. Wel wijzigen de btw-formaliteiten alsook de verplichte factuurvermeldingen.

Wat zijn de gevolgen van de brexit voor douane?

Door de brexit verdwijnt het vrij verkeer van goederen en diensten tussen het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk, zijn er opnieuw grenscontroles en moet alle handel aan de douaneformaliteiten voldoen. Er kunnen dus ook invoerrechten en andere douanerechten gelden waardoor je douanedeclaraties moet indienen. Het opmaken en indienen van die aangiftes kan je bedrijf uitbesteden aan een douanevertegenwoordiger (via directe of indirecte vertegenwoordiging) of je kunt alles zelf doen mits de nodige kennis en vergunningen.

Moet ik invoerrechten betalen?

In principe moet je invoerrechten betalen. Echter, wie kan aantonen dat de goederen die uit de EU naar het VK worden uitgevoerd van EU-oorsprong (de zgn. preferentiële oorsprong) zijn of omgekeerd dat goederen die uit het VK naar de EU worden uitgevoerd van VK-oorsprong zijn, kan een vrijstelling van invoerrechten krijgen. Je moet met andere woorden kunnen aantonen dat de goederen afkomstig zijn uit de EU of uit het VK De verantwoordelijkheid om de oorsprong van de goederen te bewijzen wordt via een systeem van zelfcertificatie bij de ondernemingen gelegd!
De preferentiële oorsprong moet je aantonen met een attest van oorsprong. Voor zendingen met een waarde boven 6.000 EUR is er een REX-registratie nodig (bewijs dat je een geregistreerd exporteur bent).
Voor de invoer van goederen in het VK geldt er een vrijstelling van de bewijslast inzake de EU preferentiële oorsprong voor kleinere zendingen (waarde minder dan 1.000 GdBP).

Goed om weten: het bewijs van oorsprong kan tot drie jaar na de uitvoer worden bezorgd. In die tussentijd moet je wel de invoerrechten betalen, maar je krijgt ze terugbetaald zodra het bewijs van oorsprong is geleverd.

Wanneer moet ik btw betalen op mijn invoertransacties?

Je betaalt btw wanneer de waarde van de ingevoerde goederen groter is dan 22 EUR. Voor de invoer van goederen met een geringe waarde (< 22 EUR) geldt er een vrijstelling, in het bijzonder voor e-commerce. Vanaf 1 juli 2021 vervalt deze vrijstelling als gevolg van de wijzigingen van de e-commerce-regelgeving. De invoer-btw is in principe onmiddellijk opeisbaar van zodra de goederen de Europese Unie binnenkomen.

Wat met de niet-fiscale maatregelen?

Tenzij anders bepaald, zullen alle niet-fiscale maatregelen (veiligheid, gezondheid, economie en milieu) die gelden voor derde landen ook van toepassing zijn op de handel van en naar het Verenigd Koninkrijk.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (GDPR)

Moet ik extra maatregelen nemen inzake GDPR?

Het nieuwe handelsakkoord voorziet in een overgangsperiode (van 1 januari 2021 tot uiterlijk 30 juni 2021) waarbij persoonsgegevens kunnen blijven worden uitgewisseld zoals voorheen. In die tussentijd onderzoekt de EU of het VK een beschermingsniveau hanteert dat in wezen gelijkwaardig (adequaat) is aan dat van de AGV (‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’, beter gekend als GDPR) en, moest dat niet het geval zijn, of er na 30 juni al dan niet bijkomende waarborgen nodig zijn om de uitwisseling afdoende te beschermen.

Op 19 februari publiceerde de Europese Commissie een ontwerpbesluit voor een adequaatheidsbeslissing ten aanzien van het VK. Het definitieve adequaatheidsbesluit wordt verwacht voor 30 juni 2021. Zo’n beslissing betekent dat de EU het beschermingsniveau voor persoonsgegevens gelijkwaardig beschouwt aan de AGV en dat de EU data vrij en zonder bijkomende maatregelen kan doorgeven naar het VK.

Wordt het VK alsnog als een ‘derde land’ (zoals in de GDPR-richtlijn bepaald) gekwalificeerd, dan moeten de Belgische bedrijven de volgende maatregelen nemen:

 • De implementatie van contractuele standaardclausules, zoals aangenomen door de Europese Commissie of een toezichthoudende autoriteit (artikel 46 van de GDPR).

 • De toepassing van contractuele clausules tussen de partijen na goedkeuring van die clausules door de toezichthoudende autoriteit, ook wel de ad-hocclausules genoemd (artikel 46, lid 3, van de GDPR).

 • De naleving van een goedgekeurde gedragscode (artikel 40 van de GDPR).

 • De naleving van goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften (artikel 47 van de GDPR).

Wat als een van mijn filialen of dochterondernemingen in het VK is gevestigd?

Zoals hierboven vermeld, blijft de GDPR in het VK van toepassing gedurende de overgangsperiode tot uiterlijk 30 juni 2021. Wellicht wordt de bovenvermelde adequaatheidsbeslissing ten laatste op dat moment van kracht, waardoor je gegevens kunt blijven uitwisselen met jouw filiaal/dochterbedrijf zonder bijkomende maatregelen te moeten nemen. Zijn de Britse maatregelen ontoereikend, dan moet je passende waarborgen inbouwen, zoals we hierboven hebben toegelicht.

Wat kan mijn onderneming doen om de persoonlijke data goed te beschermen?

Wie weet aan welke verplichtingen hij moet voldoen inzake de bescherming van de persoonsgegevens, vermijdt financiële en reputatierisico’s.

 • Zorg daarom dat je een duidelijk zicht hebt op de persoonsgegevensstromen binnen je bedrijf en naar derden.

 • Ga na welke gegevensstromen worden blootgesteld aan een internationale uitwisseling of overdracht.

 • Bepaal welk mechanisme (standaardclausules, adequaatheidsbeslissing, binding corporate rules, enz.) wordt gebruikt voor de internationale overdracht of uitwisseling.

 • Check waar eventueel een evaluatie en/of contractuele wijzigingen moeten worden doorgevoerd.

Wat met bedrijven gevestigd in het VK die goederen en diensten aanbieden aan betrokkenen in de EU of hun gedrag monitoren?

In het nieuwe handelsakkoord is het ‘one-stop-shop’-mechanisme niet langer van toepassing. Dat betekent dat uitsluitend in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ondernemingen waarvan de verwerkingsactiviteiten onder de toepassing van de GDPR vallen, aan de nieuwe regels moeten voldoen. Vanaf 1 januari 2021 moeten ze een vertegenwoordiger in de EU aanwijzen.

Wat betreft de gegevensstromen van het VK naar de EU, is de wetgeving van het VK van toepassing sinds 1 januari 2021. Gezien het VK besliste dat de EU een voldoende beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens, kunnen die datastromen zonder bijkomende maatregelen gebeuren.

MOBILITEIT VAN WERKNEMERS

Hebben Britse werknemers een visum nodig om naar België te reizen?

Britse werknemers kunnen zonder visum naar België reizen voor maximaal 90 kalenderdagen binnen een periode van 180 kalenderdagen. Voor een langer verblijf, om te werken of te studeren, of voor zakenreizen, moeten Britse werknemers wel een visum aanvragen.

Hebben Britse werknemers een werkvergunning nodig om in België te werken?

Britse werknemers die op 31 december 2020 al in België gevestigd waren en dat na 1 januari 2021 ook blijven, zullen op de gemeente een nieuwe verblijfsvergunning van het type ‘M’ kunnen verkrijgen. Met dat document hebben ze niet langer een werkvergunning nodig.

Daarentegen moeten Britse werknemers die nog niet in België gevestigd zijn sinds 1 januari 2021 een toelating tot arbeid of werkvergunning hebben om in België te mogen werken. Er zijn wel enkele uitzonderingen, o.a. voor het volgen van opleidingen of om vergaderingen in besloten kring en voor een beperkte duur bij te wonen.

Is een tijdelijke detachering naar of vanuit het VK nog mogelijk?

Ja, Belgische/Britse werknemers die door hun werkgever tijdelijk worden gedetacheerd om in het VK/België te werken, kunnen onderworpen blijven aan de socialezekerheidswetgeving van hun thuisland. Voorwaarde is wel dat de duur van de detachering niet meer dan 24 maanden bedraagt en dat de werknemer geen andere gedetacheerde werknemer vervangt.