Het belastingkrediet of de investeringsaftrek voor investeringen in O&O

Investeer je als kmo of grote onderneming in onderzoek en ontwikkeling (O&O) van nieuwe producten of diensten, dan voorziet de overheid in allerlei gunstmaatregelen, onder meer in de vorm van een bijkomende aftrek of een belastingkrediet op deze investeringen.

Delphine Vanassche, Senior Manager BDO Tax & Legal

Voordelen

Het belastingkrediet wordt afgetrokken van de verschuldigde vennootschapsbelasting, in tegenstelling tot de investeringsaftrek die afgetrokken wordt van de belastbare grondslag. Het belastingkrediet is na 4 jaar bij niet-benutting ook terug te betalen, terwijl de investeringsaftrek daarentegen (gewoon) overdraagbaar is. Wanneer je dus als onderneming voorziet dat het voordeel van deze aftrek niet zal resulteren in een daadwerkelijke aftrek binnen de 4 jaar, kan een belastingkrediet een betere optie zijn.

Toepassingsmogelijkheden

Het belastingkrediet of de investeringsaftrek kan ofwel eenmalig ofwel gespreid worden toegepast. Kies je voor de eenmalige optie, dan wordt de aftrek of het krediet berekend op 13,5% van de jaarlijkse investeringen in O&O. Kies je voor het gespreide voordeel, dan wordt de aftrek of het krediet berekend op 20,5% van de afschrijving.

“Investeer je in O&O-projecten, dan kan het belastingkrediet of de investeringsaftrek een interessante gunstmaatregel zijn.”

Voorwaarden

Om als onderneming in aanmerking te voor deze maatregelen, dient je investering aan een aantal voorwaarden te voldoen. De materiële voorwaarden liggen grotendeels in lijn met die van de investeringsaftrek.

  • Het betreft investeringen in nieuwe materiële of immateriële vaste activa;

  • De vaste activa werden aangeschaft of tot stand gebracht tijdens het boekjaar;

  • De vaste activa worden uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid gebruikt;

  • De vaste activa worde niet door derden gebruikt;

  • Een aantal investeringen, zoals personenwagens, worden uitgesloten.

Daarnaast gelden er nog enkele andere voorwaarden:

  • Enkel investeringen die het O&O van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën bevorderen komen in aanmerking.

  • Deze activiteiten mogen geen effect hebben op het leefmilieu (of tenminste hun impact op het leefmilieu zoveel als mogelijk te beperken). Om aan deze voorwaarden te voldoen, dient een attest te worden aangevraagd en onderbouwd bij de bevoegde instantie. Dit attest moet bij de aangifte vennootschapsbelasting worden gevoegd. Daarnaast dient bij de aangifte ook de nodige formulieren te worden gevoegd.

Aangezien de Belgische wetgever niet definieert wat onder de noemer ‘onderzoek en ontwikkeling’ valt, zijn we genoodzaakt terug te vallen op de bepalingen van de Frascati Manual van de OESO. De beoordeling dient hier heel nauwgezet te gebeuren en moet in lijn liggen met eventuele andere maatregelen in het kader van O&O. Leef je de nodige formaliteiten niet na, dan kan de fiscus de investeringsaftrek of het belastingkrediet mogelijks weigeren.

Corona en investeringsaftrek

Door de coronacrisis werd de mogelijkheid voor kmo’s om gebruik te maken van de gewone eenmalige investeringsaftrek van 25% verlengd. Voor hen is het dan ook interessant om hiervoor te opteren in plaats van voor het belastingkrediet of investeringsaftrek voor O&O.

De gewone eenmalige investeringsaftrek moet aan de materiële voorwaarden voldoen, maar er dient niet te worden aangetoond dat de investeringen kaderen binnen een onderzoek- en ontwikkelingsproject noch of zij een negatief effect hebben op het leefmilieu. Er dient in dit geval dan ook geen attest te worden aangevraagd.

Let wel: ook al werd de gewone eenmalig investeringsaftrek verlengd tot 31 december 2022, de overdraagbaarheid van de investeringsaftrek blijft beperkt. De gewone eenmalige investeringsaftrek is in normale omstandigheden slechts één jaar overdraagbaar en kan niet worden gecumuleerd met de toepassing van de notionele intrestaftrek. Voor de investeringen tussen 1 januari 2019 tot 31 december 2021 is de aftrek (uitzonderlijk) overdraagbaar naar de twee volgende belastbare tijdperken. Wanneer er dus onvoldoende winst wordt voorzien in de nabije toekomst kan de keuze voor het belastingkrediet/investeringsaftrek voor O&O dan toch een betere optie zijn.