Hoe vertaalt België Europese DAC6-richtlijn?

BDO ontwikkelt DAC6-rapporteringstool

In een vorige editie van To The Point (03/2019) gingen we dieper in op het ‘waarom’ en ‘hoe’ van de Europese richtlijn 2018/822, beter bekend als DAC6 of de nieuwe fiscale meldingsplicht. België zette de richtlijn net op tijd om in Belgische wetgeving. Vervolgens publiceerde de belastingadministratie een ‘Frequently Asked Questions’ om de meldingsplicht te verduidelijken. Nieuw is dat de belastingplichtigen en BDO als tussenpersoon-dienstverlener zes maanden uitstel krijgen om fiscale constructies te melden bij de Belgische fiscus. Intussen ontwikkelde BDO een DAC6-rapporteringstool om klanten te helpen bij het vervullen van hun meldingsplicht.

Auteurs: Gert Hooyberghs, Senior Consultant, Olivier Michiels, Partner BDO Tax

Wat zegt de DAC6? Samengevat verplicht Europa de lidstaten om informatie te verzamelen bij de belastingplichtigen en hun tussenpersoon-dienstverleners, zoals BDO, over grensoverschrijdende fiscale constructies met een potentieel risico op belastingontwijking. De informatie wordt gecentraliseerd in een Europese databank die toegankelijk is voor alle Europese belastingadministraties om zo ‘agressieve fiscale planning’ te ontraden.

De Europese lidstaten kregen tot 31 december 2019 de tijd om de Europese richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Ondanks het complexe politieke klimaat en een regering in lopende zaken slaagde ons land erin om de richtlijn op de valreep om te zetten naar Belgisch recht (de wet van 20 december 2019).

Materieel toepassingsgebied

De richtlijn is van toepassing op elke vorm van belastingen die door of namens een lidstaat, met inbegrip van de lokale overheden, wordt geheven. Met uitzondering van btw, douanerechten, accijnzen en socialezekerheidsbijdragen. Die vallen buiten het toepassingsgebied.

De Europese lidstaten kregen echter de vrijheid om die uitzonderingen alsnog in het toepassingsgebied op te nemen en behalve grensoverschrijdende constructies ook binnenlandse constructies aan de meldingsplicht te onderwerpen. België opteerde voor geen van beide. Bijgevolg is in ons land de nieuwe meldingsplicht van toepassing op de inkomstenbelastingen, de diverse rechten en taksen en de successie-, schenkings-, registratie-, hypotheek- en griffierechten. En ons land neemt enkel grensoverschrijdende constructies in het vizier.

De wet besteedt bovendien veel aandacht aan (de grenzen van) het beroepsgeheim waarop de betrokken tussenpersoon-dienstverleners, zoals BDO, zich kunnen beroepen om niet te moeten rapporteren. In dat geval verschuift de verplichting naar de belastingplichtige. Althans in eerste instantie, want de belastingplichtige kan de tussenpersoon alsnog de toelating geven om de vereiste melding te doen. Geeft de belastingplichtige de toelating niet, dan is de tussenpersoon nog altijd verplicht om de nodige informatie aan de belastingplichtige te bezorgen zodat deze laatste de melding correct kan uitvoeren.

Voor het overige neemt België de bepalingen van de DAC6-richtlijn nagenoeg letterlijk over. Een gemiste kans om meer klaarheid te scheppen, want ondanks de uitgebreide toelichting bij de Belgische wet, blijven nog veel vragen open en een rist praktische zaken onduidelijk.

Frequently Asked Questions

Dat de nieuwe wet nog veel vragen onbeantwoord laat, wordt bevestigd door de publicatie van een FAQ eind juni. In bijna 60 pagina’s doet de belastingadministratie een verdienstelijke poging om klare wijn te schenken en een aantal belangrijke vragen te beantwoorden. Helaas verheldert de FAQ niet alle onduidelijkheden.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de belangrijkste verduidelijkingen:

  • Het is niet mogelijk om een voorafgaande beslissing (ruling) te bekomen om te bepalen of een grensoverschrijdende constructie al dan niet moet worden gemeld;

  • De toelichting bij de wet stelt dat de loutere toepassing van een nationaal belastingregime niet als een constructie kan worden beschouwd. De FAQ bevestigt dat en voegt enkele voorbeelden toe van transacties die niet als een constructie worden bestempeld;

  • Voor bepaalde wezenskenmerken is vereist dat het behalen van een belastingvoordeel een belangrijke drijfveer is (de zgn. ‘main benefit test’). De FAQ verduidelijkt dat de constructie hiervoor in zijn totaliteit moet worden geanalyseerd. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met belastingvoordelen die mogelijks worden verkregen in landen buiten de EU. Bovendien bevestigt de administratie dat niet automatisch is voldaan aan deze toetsing door de loutere toepassing van een (preferentieel) buitenlands belastingregime of het loutere feit dat dubbele belastingheffing wordt vermeden.

Rapporteringstermijnen

In principe moesten meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die plaatsvonden tussen 25 juni 2018 en 30 juni 2020 uiterlijk 31 augustus 2020 worden gemeld. Door de huidige omstandigheden als gevolg van de ‘COVID-19’-pandemie kent de federale belastingadministratie een uitstel van zes maanden toe onder de vorm van een administratieve tolerantie. De deadline ligt nu dus op uiterlijk 28 februari 2021.

Fiscale constructies die worden opgezet tussen 1 juli en 31 december 2020 moeten uiterlijk 30 januari 2021 worden gemeld.

Voor constructies opgezet vanaf 1 januari 2021 is er geen uitstel en geldt de normale rapporteringstermijn van 30 kalenderdagen.

Ondertussen kondigde de Europese Commissie aan dat ze van het verleende uitstel gebruik zal maken om het uitwisselingsschema voor de internationale uitwisseling verder te optimaliseren. Dat zal uiteraard een impact hebben op het schema dat de Belgische belastingadministratie wil gebruiken voor de nationale rapportering.

Sancties

Belastingplichtigen en hun tussenpersoon-dienstverleners die onvolledige inlichtingen over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies verstrekken, kunnen worden gesanctioneerd met een administratieve boete tussen 1.250 en 12.500 EUR. In geval van niet of laattijdige rapportering kan een boete worden opgelegd tussen 5.000 en 50.000 EUR. Als er bedrieglijk werd gehandeld of met het oogmerk te schaden, worden voormelde grenzen opgetrokken tot 2.500 en 25.000 EUR, respectievelijk 12.500 en 100.000 EUR.

De administratieve boetes worden toegepast per constructie en nemen progressief toe waardoor een zwaardere sanctie wordt opgelegd wanneer meerdere inbreuken worden gepleegd.

Vragen over de nieuwe DAC6-wetgeving? Zoek je hulp bij de analyse van je situatie? Je wilt meer info of een demo over onze rapporteringstool? Aarzel niet om de specialisten van ons ‘Tax’-team te contacteren: tax@bdo.be.