Levenslang leren met BDO Academy

In deze snel veranderende maatschappij is levenslang leren het nieuwe normaal geworden. Zowel voor de medewerkers die hun ‘werkzekerheid’ en marktwaarde op peil willen houden, als voor de bedrijven en organisaties die zo de skills en competenties van hun werknemers in lijn brengen met de strategische doelstellingen. BDO Academy helpt en faciliteert bedrijven om de persoonlijke groeipaden van de medewerkers te ontwikkelen. Op maat!

Auteurs: Eddy Janssen en Jan Cumps, Partners BDO Strategy & Transformation

BDO richt zijn opleidingsaanbod vooral naar die bedrijven en organisaties die competenties willen ontwikkelen of kennis willen opdoen binnen de expertisegebieden van BDO. De opleidingen en trainingen kunnen we inhouse organiseren, als een open formule of in samenwerking met organisaties (denk aan NCOI Learning, het voormalige Kluwer Opleidingen) die open opleidingen aanbieden.

KPI’s als maatstaf voor de evaluatie

Onze inhouseopleidingen overstijgen het louter tevredenstellen van de deelnemers. Elke opleiding moet effectief bijdragen tot het bereiken van de strategische (bedrijfs)doelstellingen. “Dat is maar meer dan logisch”, legt Eddy Janssen uit. Hij is Partner BDO Strategy & Transformation. Daarom stellen we bij de start of de ontwikkeling van een training steeds dezelfde typevragen: Wat wil de organisatie bereiken of veranderen? Welke veranderingen zijn hiervoor nodig op de werkvloer? Welke skills en competenties moeten hiervoor worden aangescherpt?  Welke opleiding in welke vorm is hiervoor het best geschikt?” De antwoorden vormen als het ware de KPI’s die we gebruiken als maatstaf voor de evaluatie. De kwaliteit van de opleiding is uiteraard een belangrijk criterium, maar meer nog: wordt het geleerde toegepast in de praktijk? Leidt het tot resultaten en dragen die resultaten effectief bij tot het halen van de bedrijfsdoelstellingen?  “Pas als het antwoord op al die vragen positief is, kan de opleiding als geslaagd worden beschouwd.”

“Best practices worden maximaal gedeeld en toegepast.”

Jan Cumps, Partner BDO Strategy & Transformation

Vier niveaus van kennisontwikkeling

BDO Academy steunt op vier niveaus van kennisontwikkeling voor de leertrajecten:

1. Bewustwording

Deelnemers moeten bewust worden dat verandering noodzakelijk is en dat ook hun competenties mee moeten evolueren en ontwikkelen. Dat inzicht bereiken we aan de hand van doelgerichte workshops, vaak in de vorm van businessgames en rollenspelen. De deelnemers spelen een rol in een concrete, gesimuleerde bedrijfsomgeving. De uitdaging(en) en de op te lossen problematiek zijn gelinkt aan het aan te leren thema (bijv. Process Management, Project Management, Change Management). De herkenbaarheid en de feedback op de eigen organisatie dragen sterk bij tot de bewustwording van de noodzaak aan verandering.

2. Begrijpen

Hier is de leerdoelstelling het begrijpen van specifieke concepten of methoden. Zonder dat de deelnemers die zelfstandig in de praktijk moeten kunnen toepassen, maar met het oog op hun deelname aan of betrokkenheid bij specifieke initiatieven of projecten in de organisatie of het bedrijf. Die doelstelling vertalen we in introductietrainingen of workshops waarbij methoden en technieken worden uitgelegd, al dan niet aangevuld met concrete oefeningen.

3. Toepassen

Na het volgen van dit type opleidingen zijn de deelnemers in staat om zelfstandig methoden en technieken toe te passen. Tijdens deze geavanceerde trainingen diepen we de aan te leren thema’s verder uit aan de hand van een rist oefeningen die steunen op projecten uit de eigen organisatie of op generieke cases. Die concrete cases vormen de rode draad doorheen de opleiding en zijn didactisch zo ontworpen dat alle aan te leren aspecten op een realistische manier aan bod komen.
Trainingen op dit niveau kunnen worden gevolgd door een (certificatie-)examen. Dat kan bestaan uit een theoretisch gedeelte of een uit te werken praktijkcase. Indien zinvol kunnen interne managers deel uitmaken van de examenjury.

4. Integreren

Op dit niveau is de doelstelling dat de deelnemers op het terrein worden gecoacht om wat ze hebben geleerd toe te passen. Dat gebeurt in de vorm van persoonlijke coaching, terugkomdagen, peer-to-peerworkshops, e.d. Om de verankering te garanderen, nemen we dit niveau al van bij de uitwerking van het leertraject mee en bespreken we alle initiatieven die de organisatie moet opstarten om die doelstellingen te bereiken.

‘Blended’ programma op maat

Geen enkele opleiding wordt zomaar ‘off-the-shelf’ aangeboden. “Naargelang de specifieke leerdoelstellingen en de bestaande kennis en ervaring van de deelnemers stellen we een programma op maat samen”, benadrukt Jan Cumps, Partner BDO Strategy & Transformation. “Dat leidt tot een ‘blended’ voorstel, met een mogelijke mix van klassikale of onlinesessies, zelfstudie, games, oefeningen, cases, workshops, enz. Voor de samenstelling van een passend traject putten we uit diverse bouwblokken. Naast deze academische aspecten houden we ook rekening met de leercultuur, de beschikbare budgetten en de technologische mogelijkheden.”

Onze inhouseopleidingen overstijgen het louter tevredenstellen van de deelnemers.

 Learning Management System

Een opleidingsprogramma kan worden ingebed in een Learning Management System (LMS) of leerplatform. Daarbij wordt het LMS-scenario tot op individueel niveau aangestuurd en opgevolgd. BDO Academy kan de klant een LMS met een gepersonaliseerde, ‘branded’ omgeving aanbieden, of de opleiding uitwerken binnen een bestaand systeem van de klant. Een LMS biedt tal van mogelijkheden om de opleiding zo efficiënt en aangenaam mogelijk te maken: video’s, testimonials, cases, voice-over-presentaties, quizzen, certificatie, onlinecoaching … allemaal geïntegreerd in een nieuw ontworpen en op maat gemaakte interface.

Opleidingstrajecten worden meestal vanuit een strategische visie gedefinieerd, maar kunnen ook geïntegreerd worden binnen projectopdrachten. Interne medewerkers volgen korte opleidingssessies die ze vervolgens in het project toepassen, al dan niet gecoacht door een (externe of interne) specialist. Dat leidt vaak tot een aanzienlijke hausse in de leercurve van de betrokken medewerkers.

Aanbod BDO Academy

BDO Academy heeft een ruim aanbod van pragmatische trainingen voor externe klanten. “Onze sterkte ligt in het aanbieden van opleidingen binnen de domeinen waar BDO als adviesverstrekker over een uitgebreide knowhow en expertise beschikt”, zegt Jan Cumps. Maar er is meer, BDO Academy biedt ook volgende diensten aan:

  • Hosting van een online ‘branded’ leerplatform. Zo kunnen onze klanten hun medewerkers een modern leerplatform aanbieden waar ze toegang krijgen tot de opleidingstrajecten die voor hen relevant zijn binnen de ‘levenslang leren’-strategie.

  • Ondersteunen van ‘Instructional Design’. Samen met de ‘Learning & Development’-specialisten van de klant helpen we de interne behoeften omzetten in concrete leerplannen.

  • Audit en verrijking van bestaande opleidingsstrategieën, leeromgevingen en -trajecten.

Eddy Janssen en Jan Cumps evalueren het aanbod van BDO Academy continu en sturen bij waar relevant. “Ook wij leren voortdurend bij van de ervaring met de leertrajecten. Best practices worden maximaal gedeeld en toegepast. Daarnaast volgen we de evoluties in de vakgebieden op de voet. Dankzij die input en kennis, ook van onze consultants bij hun klanten, kunnen we nieuwe opleidingen ontwikkelen en komen we tegemoet aan concrete noden en behoeften in de markt.”