Samen bouwen aan een duurzame toekomst!

Op 24 mei 2019 kwamen miljoenen jonge en minder jonge mensen in 1.600 steden en 125 landen op straat voor het klimaat. Met hun protesten vestigden ze de aandacht op de klimaaturgentie, pleitten ze voor meer klimaatmaatregelen en eisten ze dat de overheden het klimaatakkoord van Parijs zouden naleven. Ze vroegen de steun van de ondernemingen, want de klimaatverandering heeft gevolgen voor de hele economische wereld. BDO geeft alvast het voorbeeld. Zijn kersvers en multidisciplinair Sustainability team publiceerde het eerste CSR-rapport.

Tessy Martens, Senior Manager BDO Digital en CSR Ambassador,
Michaël Van Cutsem, Partner BDO Public Sector en CSR Coordinator,
Fabrice Grognard, Partner BDO Tax en CSR Coordinator

Al meer dan een jaar houdt de COVID-19-pandemie onze planeet in een wurggreep. Maar dat doet niets af aan het gewicht en de relevantie van de klimaatboodschap. Onze transitie naar een nieuw en duurzamer ontwikkelingsmodel is een structurele uitdaging die we als verantwoordelijke onderneming aangaan voor onszelf en voor onze klanten die we met onze kennis en knowhow in de transitie begeleiden. Een toegewijd Sustainability team van medewerkers uit alle expertisedomeinen op alle niveaus waakt over de doelstellingen en geeft de initiatieven richting.

“BDO Belgium draagt actief bij aan 10 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.”

Een stap verder: het CSR-beleid van BDO

Corporate Social Responsibility (CSR) stopt uiteraard niet bij ons streven naar klimaatneutraliteit. In 2020 investeerde BDO sterk in de formalisering van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in een zogenaamd CSR-rapport. Concreet hield die ‘formalisering’ in dat we op basis van een grondige analyse alle inspanningen die het bedrijf, onze kantoren en onze individuele medewerkers leverden op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, in een overzichtelijk rapport bundelden.

Ons eerste CSR-rapport steunt op vier pijlers, geïnspireerd door verschillende certificatiebronnen en vooral de GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative) die vandaag als norm gelden. De vier pijlers focussen op de volgende thema’s:

1. People

Ons beleid ten voordele van de medewerkers. Dit deel behandelt topics als inclusie, work-life-balans en ons beleid om de competenties en het engagement van onze medewerkers aan te scherpen aan de hand van mobiliserende doelstellingen, zoals jaarlijks zes dagen vrijmaken voor opleidingen.

2. Community

Onze aanpak ten voordele van de samenleving in brede zin. Met onze steun- en vrijwilligersacties ondersteunt BDO onder meer initiatieven rond klimaattransitie en zorgen we er tegelijk voor dat educatie de rode draad is van onze maatschappelijke acties. Awareness en educatie zijn immers essentieel voor de ontwikkeling van een verantwoordelijkere samenleving. Dit tweede luik in het rapport behandelt ook de initiatieven die BDO neemt om knowhow te delen en verantwoord leiderschap te verzekeren. We waren enthousiast over hoeveel kwalitatieve initiatieven er op dit vlak al worden genomen.

3. Environment

Ons milieubeleid. Dat focust hoofdzakelijk op ons ‘CO2-neutraal’-label en omvat ook doelstellingen rond duurzame mobiliteit en milieu-educatie.

Het eerste antwoord van BDO op de oproep van de klimaatbeweging was de beslissing om klimaatneutraal te worden. Na een eerste certificatie in 2019 (lees ook het artikel ‘BDO is eerste klimaatneutrale consultancykantoor van België’ in To The Point 3/2019) liet BDO zijn emissies in 2020 opnieuw berekenen. We zitten op het juiste spoor. Na de integratie van twee nieuwe bedrijven (Ideas at Work en Crossroad) boekte onze groep snel een opmerkelijke vooruitgang: de CO2-uitstoot van BDO daalde met gemiddeld 25% per medewerker. Het ‘CO2-neutraal’-label van BDO staat symbool voor onze inzet voor de toekomst van de planeet. Enerzijds geeft het ons de nodige tools om de uitstoot van het bedrijf op een duurzame manier af te bouwen. Anderzijds compenseren we onze uitstoot door projecten met een positieve klimaatimpact elders in de wereld te steunen die door een gecertificeerde partner werden gelabeld.

Onze gemiddelde CO2-uitstoot per BDO-medewerker daalde met 25%.

4. Economy

Ons economisch beleid en in het bijzonder de inspanningen van BDO op het vlak van transparantie, onafhankelijkheid, gegevensbescherming en de strijd tegen fraude en cybercriminaliteit. Het is geen toeval dat onze klanten ons vertrouwen om hen te helpen bij dat soort problemen. Je kunt uiteraard pas zinvol begeleiden als je zelf het goede voorbeeld toont. Zo controleert BDO de onafhankelijkheidscriteria voor al zijn contracten en doorlopen we telkens een ‘Know Your Client’-procedure.

Nog beter doen in 2021

BDO is best trots op zijn eerste CSR-rapport. We dragen actief en rechtstreeks bij aan 10 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de zgn. SDG’s, van de Verenigde Naties. We ondersteunen anderen via trouwe partnerships en financiële en humanitaire hulp. Tot slot compenseren we de CO2-uitstoot die we genereren bij doelstellingen die minder direct verbonden zijn aan onze corebusiness. ‘No greenwashing but fact-checking’: onze aanpak wordt toegelicht in een dashboard met 120 indicatoren.

Ons CSR-rapport werd in februari gepubliceerd en is het resultaat van het werk van een multidisciplinair team dat BDO wist warm te maken en te enthousiasmeren voor de duurzaamheidsdoelstellingen. Het rapport vormt het ultieme bewijs dat ons bedrijf zich inzet om zijn projecten betekenis te geven en waarde op te leveren voor zijn klanten, zijn medewerkers en de maatschappij.

Het Sustainability team zet zijn werk in 2021 voort en breidt de activiteiten uit. Zo zal het de CSR-indicatoren actualiseren, nieuwe doelstellingen formaliseren, overleggen met belanghebbenden en het dienstenaanbod verder ontwikkelen. Voortaan kan BDO ook jouw onderneming of organisatie ondersteunen bij het ontwikkelen van een CSR-strategie en -beleid. Wordt vervolgd. Beloofd!